کسب رتبه نخست اداره کل استاندارد استان در بررسی درخواست صدور مجوزها

اداره کل استاندارد استان همدان در بررسی درخواست صدور مجوزها، رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش فردای همدان، اداره کل استاندارد استان همدان در بین 72 اداره و دستگاه اجرایی در استان همدان موفق به کسب رتبه نخست گردید.

اداره کل استاندارد استان همدان برابر اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تا تاریخ 31 خرداد ماه 1403 با تعداد کل (1691) درخواست صدور مجوز و کمترین زمان تأخیر (0.18) در بین 72 اداره و دستگاه اجرایی در استان همدان موفق به کسب رتبه نخست گردید.