تماس با ما

تلفن: 09182221772

نمابر: 08134200374

آدرس: همدان- بلوار مدنی- بن بست شهید انصاری 56

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: مهری درویش قنبر