تماس با ما

تلفن: ۰۹۱۸۲۲۲۱۷۷۲

نمابر: ۰۸۱۳۴۲۰۰۳۷۴

آدرس: همدان- بلوار مدنی- بن بست شهید انصاری ۵۶

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: مهری درویش قنبر