سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد استان همدان منصوب شد

به گزارش فردای همدان، باتوجه به استعفای محمد جواد سیف از ریاست هیات بولینگ و بیلیارد استان همدان، با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان وبا موافقت و حکم رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد کشور، محمد فتحی به سمت سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد استان همدان منصوب شد.

محمد فتحی در حال حاضر از کارشناسان حوزه اجتماعی استانداری همدان بوده و سوابق متعدد ورزشی در کارنامه کاری وی به چشم می خورد.