تعرفه تبلیغات

سایز تبلیغاتمحل تبلیغاتتعرفه 1 هفتهتعرفه 1 ماهتعرفه 3 ماهتعرفه 6 ماه
pixel 60×120صفحه اصلی15.00060.000180.000360.000
pixel 240 × 120صفحه اصلی40.000160.000480.000960.000
pixel 120 × 120صفحه اصلی25.000100.000300.000600.000